tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
this really gay guy who tries to act straight
The whole boob thing is a scheme i tell you!
viết bởi Li is Gay 15 Tháng tư, 2005