tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Lick a dick a day
Do you liggidiggiday?
viết bởi Steaver370 27 Tháng tư, 2004