tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A very nice, polite, quirky girl.
"She's super nice,and kind of weird, in a good way.. she's a Lincey."
viết bởi l.e.a. 10 Tháng hai, 2012