tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Scottish term meaning "sprited young lady"
"Aye, that lass sure is a lintie."
viết bởi Drixxy 01 Tháng mười hai, 2011