tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To close a labtop on a penguin.
viết bởi Anonymous 09 Tháng bảy, 2003