tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Another word for lies

A false statement presented as truth.
Person: I own Jarzy
Person 2: Liwa.
viết bởi Jarzy 04 Tháng chín, 2005

Words related to Liwa

lies