tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Liz Sherman is the most hottest girl to ever walk the earth. She has the most beautiful face and boobs.
Liz Sherman is the most beautiful girl. I wish I dated her.
viết bởi MadIA45 04 Tháng sáu, 2011