tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Marijuana, Herb, Weed...
Yo I just copped a 20 of lizm, go cop a dutch and we gonna get high.
viết bởi Smokey 19 Tháng ba, 2004
 
2.
the act of jizzing before having intercourse.
"I just heard the funniest thing about John last night... It seems he lizmed before making it with Sharon."
viết bởi goodunderthehood 10 Tháng bảy, 2009