tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Adj. extreamly pleasing to all five senses
n. a female that can make you melt upon contact
wow, that was so lizy
did you see that girl? yah, she a lizy
viết bởi peighton 24 Tháng sáu, 2006