tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
An unknown quantity of something. Could be a large amount or a very little amount of something. Or you have no idea on the quantity of something you have.
person 1: How many shotgat shells ya got left?
person 2: A Loki amount.
person 1: :/
viết bởi deadlyswarmofcats 10 Tháng tám, 2012