tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Longcore is a sexy ass girl and a guy fucking uncontrollablly
Guy: hey remeber our longcore last night

Girl: Yeah I do
viết bởi itistoolong23 22 Tháng hai, 2014