tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Slang for Los Angeles, the greatest city in the world.
Down in Los Ay we have fun all the time.
viết bởi Nedz 11 Tháng hai, 2008