tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
adj. describing the amount that Colin wants to hang out with Marissa.
adv. Describing the amount that someone wants to hang out with somoneone
I want to hang out with you a lotlittle this weekend
viết bởi Marissa M. 31 Tháng năm, 2007