tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
What I use to smoke crack rocks out of.
Awww shit.. I dropped my love rose.

I'm goin' to trails to get a new love rose.
viết bởi Blackie 18 Tháng tám, 2004