tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A girl that wears her tits low. Her shirt is low and her tits show, but no nip. Just low tits iight.
Guy 1:Hey look at that girl.
Guy 2: She got low tits.
Guy 1: Niiiice
viết bởi kuku321 19 Tháng ba, 2011