tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Lung or chest area
My chest hurts in the lungal area.
viết bởi melann 18 Tháng tư, 2011