tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
when Lesbians and Thursdays takes adventures.
What is Lursday?
viết bởi Lursday Crew 06 Tháng chín, 2010