tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
1) A Mr. With Sexual Addiction
2) Gay
3) (MC)MVegeta (MC stand for Might Cock)
Look he's mastrubating, he's like a MCMVegeta
viết bởi Bin Laden 05 Tháng chín, 2004