tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
MP (Member of Parliament) I'd Like To Fuck.
A sexy MP.
Person 1: Justin Trudeau is a babe.
Person 2: Yeah, definite MPilf.
viết bởi Rt Hon. MP 26 Tháng chín, 2012