tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A term, used by university students, to embellish the name of a popular fast food restaurant.
McDonalds fast food restaurant.
viết bởi Red River 04 Tháng năm, 2004