tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
An EDDIE!'s bitch.
Damn! That Macajabroni just got fucked by EDDIE!
viết bởi Dragon Soldier B 03 Tháng tư, 2005

Words related to Macajabroni

eddie!