tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1.)The act of shining powerful flash lights mag-lites into peoples houses, startling them. Late at night
Hey Bill, Wanna go Mag-ing?
viết bởi Brian Kennally 11 Tháng chín, 2007