tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A word to describe something amazing.
Perfection.
1. Wow. She looks Magniligant today!

2. That headshot was magniligant.

viết bởi AhMandah 07 Tháng chín, 2008

Words related to Magniligant

amazing hot magnificent perfect