tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1. A mother fucker.
2. A guy who pokes girls in the mammary glands.
1. I'm one bad ass Mamber Jamber!
2. Hide yer tits! The Mamber Jamber's back!!
viết bởi de Frosting le Lobster 25 Tháng chín, 2010