tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Pants worn by A Dyke.
"Wow... look at the bangs on the girl in the mandy pants"
viết bởi Buck_Dawson 16 Tháng tám, 2011