tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
The coolest thing alive.
The cucumber is so Manseeb.
viết bởi gfdhojd 06 Tháng tám, 2011