tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A derogatory term for a gay Canadian man who - when sodomizing his partner - uses maple syrup as a lubricant.
viết bởi Akka Bonny 10 Tháng hai, 2013