tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To teabag and claim your kill.
Im marking all my kills.
viết bởi dannyboy85053 29 Tháng năm, 2008