tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A Southern Maine term for a group of friends hanging out
"Yeah guy.. are we mashin' dickheads after work, bub?"
viết bởi ajc929me 05 Tháng mười, 2011