tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Lincoln High School's American Idol prodigy. Matt is the current golden boy of southern Michigan.
Matt Giraud is sooo awesome...he's in the top 36 on American Idol!
viết bởi Cathy S. 19 Tháng hai, 2009