tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A Sex Machine
Look at him fucking all those bitches, he's a Maymur.
viết bởi Fuck'em'all 11 Tháng mười, 2010