tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a Jewish girl gives you a hand job.
After the service at the synagogue she gave me service with a Mazel Tug.
viết bởi Bushwak84 10 Tháng mười, 2013