tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A McDouble with a McChicken in the middle.
Lets go to McDonalds and grab a McChampion.
viết bởi JDIL 18 Tháng mười hai, 2009