tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Noun- a McDonalds customer.
There's a McDiner eating his burger.
viết bởi Sheriff86 26 Tháng chín, 2012