tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
term used to converse with a metrosexual asian youth
McGruffalupagus is an asjammer
viết bởi C Murda 09 Tháng bảy, 2004