tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The mint necessary following a McDonalds due to the disgusting aftertaste.
My breath stinks after that BigMac, I need a McMint.
viết bởi Ricey007 28 Tháng mười một, 2011