tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
v. to rebel; to challenge authority

n. a BAMF
If you make me come to work on a Saturday, I'll McMurphy, no doubt.

Man, what a McMurphy.
viết bởi cuckoofan 06 Tháng tư, 2008

Words related to McMurphy

badass bamf hero rebel superhero