tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A completly pathetic person. Anyone who annoys you
Parents, brand new Diablo 2 players, etc
viết bởi Mr Happymask 16 Tháng hai, 2004