tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To have intercourse sans condom, referring to the last hockey player to play the game sans helmet.

raw dog
I McTavished that broad.
viết bởi Gabe Rotman 22 Tháng hai, 2008