tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
My cock laughs @ you. Used when finding humor in others' misfortune.
Mcl@u, use a condom next time.
viết bởi S. Michaelson 04 Tháng tám, 2010