tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
302.
Meh
Meh = me
Did You Miss Meh?
viết bởi Gabe Adams 21 Tháng tám, 2003
 
303.
meh
to be used when angry
MEH!!! i want my pizza!!!
viết bởi MEHMEHMOOMOO 02 Tháng bảy, 2005