tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
302.
Meh
Meh = me
Did You Miss Meh?
viết bởi Gabe Adams 21 Tháng tám, 2003
 
303.
meh
to be used when angry
MEH!!! i want my pizza!!!
viết bởi MEHMEHMOOMOO 02 Tháng bảy, 2005
 
304.
meh
Its means no, or it's a word used to show distaste.
Mom: Do you like the broccoli I made?
Kid: Meh.
viết bởi pseudonym g 18 Tháng chín, 2014