tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
What you do to a professor when you miss class.
OH shit! I forgot to go to class, better mehail my professor!
viết bởi AliceIn Wonderland 16 Tháng mười, 2003