tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
8.
When a nigga has diarrhea.
Lamont was on da toilet wid da shits...he was melting!
viết bởi Fred Sanford 15 Tháng sáu, 2003