tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Meshugener (pronounced as meh∙shoog'∙en∙er ) is the Yiddish word for crazy person.
HA-HA, look at that meshugener running around pantless!
viết bởi Cousin Chaim 29 Tháng hai, 2012