tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The popular yet annoying, longer type hair on teen guys that comes down to chin level and flicks out at the bottom.
Mitchel Musso from Hannah Montana rocks a Mess Hall Haircut.
viết bởi Ryudomo 30 Tháng tám, 2010