tìm từ bất kỳ, như là wyd:

Metal Gear Solid: Snake Eater chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?