tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When you shit on a girl's tits and smear it around with your dick.
Man I gave that bitch a hot Mexican Patay last night.
viết bởi DirtyJalapeno 19 Tháng tư, 2011