tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Pronounced gloosh. To take a gulp of an alcoholic beverage.
Can I have a mgloopsh of your pomegranate Martini?
viết bởi Pretty_Lush 19 Tháng một, 2011