tìm từ bất kỳ, như là wcw:

Middle Arabic Bass'an, from Old Hebrew Bas'aa. N., Middle Semetic, from Old Arabic Basaan chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?