tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Awesome, Sexy, and funny, cool, curves.
Mikaley is sooo funny, she makes me laugh, she is awesome.
viết bởi Jordan algeryon 24 Tháng tám, 2009

Words related to Mikaley

awesome cool curves. funny sexy